0 7 min 2 lata

Lokalna Grupa Działania zaprasza  mieszkańców, przedstawicieli stowarzyszeń, przedsiębiorców, producentów rolnych, przedstawicieli instytucji kultury,sportu, turystyki,  na spotkanie poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategi, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań.

Miejsce spotkania : MICHAŁOWO ul. Sienkiewicza 5 / Zespół Szkół w Michałowie / 02 grudnia 2022 godz.  16:00.

Program spotkania.

  1. Rozpoczęcie spotkania, przywitanie.
  2. Poinformowanie o celach spotkania.
  3. Prezentacja nowej inicjatywy LGD Kraina Żubra.
  4. Nowa perspektywa finansowania 2021-2027 i możliwości absorpcji funduszy w ramach LSR.
  5. Grupa docelowa Beneficjentów.
  6. Dyskusja nad stanem i głównym kierunkiem rozwoju obszaru LGD.
  7. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD Kraina Żubra oraz celów LSR.
  8. Podsumowanie dyskusji, przyjęcie wniosków uczestników.
  9. Ankieta.
  10. Zakończenie spotkania.

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Opis procesu przygotowania LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru obejmującego gminy: Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn i Jasionówkę będzie przygotowywana przez partnerstwo noszące nazwę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Żubra”, które zostało utworzone w wyniku inicjatywy różnych środowisk z sektorów społecznego, publicznego i gospodarczego w 2022 roku w celu opracowania i realizacji LSR dla tego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia LGD „Kraina Żubra” będzie miała charakter  ekspercko-partnerski (Eksperci będą wykonywali badania, analizy czyli materiał przygotowawczy do pisania LSR). Zostanie wypracowana w oparciu o partnerstwo lokalne polegające na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego przedstawicieli różnych środowisk reprezentujących różne interesy, w celu wypracowania celów wspólnych dla całej społeczności objętej LSR. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia utworzą zespół roboczy ds. opracowania LSR. Rolą zespołu do opracowania LSR będzie prowadzenie prac związanych z tworzeniem LSR, wspomaganie zbierania danych, wspomaganie dokonanie diagnozy obszaru, wspomaganie prowadzenia procesu budowy strategii, podawanie przykładów sprawdzonych działań, jak również poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych. Bezpośrednią kontrolę nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju będzie miał Zarząd Stowarzyszenia, który czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem prac. Mając na uwadze partycypacyjny charakter opracowania LSR, a więc uczestnictwo różnych grup społecznych w proces tworzenia LSR oraz konieczność wykonania wielu opracowań eksperckich, o których była mowa powyżej planuje się zlecić wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej wykonanie LSR we współpracy z zespołem roboczym ds. opracowania LSR i Zarządem Stowarzyszenia. Firma zorganizuje i przeprowadzi spotkania z mieszkańcami oraz niezbędne konsultacje, przygotuje diagnozy obszaru objętego LSR w oparciu o analizę potrzeb rozwojowych i potencjał obszaru LGD Kraina Żubra, wstępną analizę SWOT, prezentację wstępnych celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia PE i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24.06.2021 oraz ostateczną wersję LSR.

Do badań i analiz wykorzystane będą różnorodne techniki badawcze takie jak analiza danych zastanych (dane pochodzące ze statystyk publicznych GUS, BDL, PUP a także opracowania i raporty obejmujące obszar LGD),  badania ankietowe zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego, ankiet internetowych, indywidualnych wywiadów pogłębionych z beneficjentami oraz 21 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami. Spotkania odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, które umożliwią udział w spotkaniu także zdalnie. Wyniki badań będą jednym z materiałów  badawczych dla potrzeb LSR. Według wskazań dokumentów programowych, rozwój lokalny kierowany jest przez społeczność lokalną. W związku z tym w procesie tworzenia strategii podjęte zostaną prace związane z angażowaniem mieszkańców w proces budowy strategii. Na każdym etapie pisania strategii będą brali udział członkowie Stowarzyszenia z różnych sektorów. Będą to samorządowcy, przedsiębiorcy, rolnicy jak również mieszkańcy i członkowie organizacji społecznych. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań aby w konsultacjach brali udział przedstawiciele wymienionych sektorów. Jak wspomniano wcześniej zostanie zorganizowanych 21 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, po 2 w każdej z gmin (+ 3 spotkanie podsumowujące w Czarnej Białostockiej – gminie gdzie Stowarzyszenie ma swoją siedzibę). Spotkania odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, które umożliwią udział w spotkaniu także zdalnie. W trakcie spotkań zaprezentowana zostanie diagnoza obszaru, odbędzie się  dyskusja i wypracowanie wstępnych założeń analizy SWOT oraz celów i przedsięwzięć LSR, mające na celu poznanie opinii mieszkańców dotyczących słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń obszaru. Po konsultacjach zespół do tworzenia LSR wspólnie z wyłonioną firmą zajmie się dokonaniem strategicznych wyborów oraz określeniem priorytetów. Decyzje podejmowane będą w drodze głosowania zespołu ds. opracowania LSR – o wyborze konkretnych elementów decydować będzie większość głosów. Wszystkie uwagi i opinie zgłoszone w trakcie działań partycypacyjnych będą poddane pod dyskusję i głosowanie zespołu. Przygotowana wstępna wersja dokumentu strategicznego  zawierająca główne kierunki i cele wypracowane przez zespół do tworzenia LSR i wyłonioną firmę zostanie poddana konsultacjom społecznym. Zespół zadba o to by od samego początku prac była mocno uwypuklona informacja, że proces stworzenia LSR powinien być ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, a w szczególności na zagadnienia określone w par. 3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, m. in.: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne(z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia) oraz partnerstwo w realizacji LSR. Informacja o konsultacjach projektu strategii oraz formularz zgłaszania uwag zostaną zamieszczone na internetowej Stowarzyszenia oraz stronach podmiotów, które wyrażą zgodę na ich publikację np. gmin, powiatu, stowarzyszeń itp. W ramach ww. konsultacji mieszkańcy będą mogli wyrażać opinię przesyłając wypełniony druk, drogą tradycyjną lub elektroniczną. Aby zapewnić kontakt osobisty z mieszkańcami, w wybranych dniach i godzinach funkcjonować będzie również biuro Stowarzyszenia. Na wszystkich etapach działań prowadzona rozpowszechniana będzie informacja o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej MRiRW. Końcowym elementem będzie analiza i przegłosowanie zgłoszonych uwag z konsultacji (decyzje podejmowane będą w drodze głosowania zespołu ds. opracowania LSR – o wyborze konkretnych elementów decydować będzie większość głosów. Wszystkie uwagi i opinie zgłoszone w trakcie działań partycypacyjnych będą poddane pod dyskusję i głosowanie zespołu – pierwszeństwo będą miały rozwiązania ukierunkowane na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, a w szczególności na zagadnienia określone w par. 3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, m. in.: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne(z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia) oraz partnerstwo w realizacji LSR.) oraz prezentacja strategii na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Po podjęciu uchwały dotyczącej przyjęcia dokumentu strategicznego, zostanie on przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego celem oceny – stosownie do ogłoszonego w tym względzie wezwania ze strony Urzędu.

https://lgdkrainazubra.pl/

Redaktor Naczelny Michałowo Info Zdzisław Bartłomiej Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *