0 5 min 3 tygodnie

Budowa drogi nr 687z Juszkowego Grodu do Zwodzieckich – opowiedzieli się na konferencji prasowej marszałek Artur Kosicki, wicemarszałek Marek Olbryś, członek zarządu Marek Malinowski i Mariusz Nahajewski dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Artur Kosicki poinformował, że dotacje z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej  w ramach naboru ,, Infrastruktura drogowa ” otrzymało dziewięć projektów z pięciu województw, w tym dwa z Podlaskiego.

Powyższa inicjatywa powinna zadowolić mieszkańców Bagniuk i Bondar – gdyż cały obecny ruch samochodów ciężarowych i osobowych zostanie skierowany na nową drogę. Pamiętamy przecież jakie były i są problemy. Postawienie znaków drogowych ograniczających prędkość nie spowodowało, że ubyło pojazdów.

W celu pogłębienia wyżej wymienionej inwestycji i osób, które przyczyniły się do realizacji tego zagadnienia przedstawiam informacje dot. dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w ramach naboru ,, infrastruktura drogowa “

Do dofinansowania w ramach ww. naboru wybrano dwa projekty realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich;  łącznie kwota uzyskanych dotacji to 507,56 mln zł • projekty uzyskały wysokie 2 i 5 miejsce w konkursie uzyskując 26 i 21 pkt.; • okres realizacji projektów: 03.2024-06.2026; • dotacje otrzymało ogółem 9 projektów z 5 województw; • łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to prawie 2,375 mld zł; Pierwszy projekt projekt – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 odc. Łomża – Mężenin:  całkowity koszt: prawie 298,5 mln zł;  kwota dofinansowania z programu FEPW: ponad 253,7 mln zł – 85%;  kwota dofinansowania z budżetu województwa: 44,77 mln zł;  dokumentacja jest przed sprawdzeniem w urzędzie zamówień publicznych, nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą;  łączna długość trasy wynosi 26,921 km  długość zmodernizowanych lub przebudowanych dróg wojewódzkich: 26,769 km  wsparta infrastruktura rowerowa: 19,532 km  zrealizowanie przedsięwzięcia pozwoli na ustanowienie niezbędnych połączeń terenów obsługiwanych przez drogę wojewódzką nr 679, położonych w powiecie łomżyńskim i zambrowskim do sieci TEN-T, tj. dróg ekspresowych S8 i S61;  wykreowany zostanie wysokiej jakości szlak komunikacyjny łączący ośrodek subregionalny – Łomżę ze stolicą województwa – Białymstokiem, komplementarny do drogi krajowej nr 64;  zakres projektu pośrednio będzie oddziaływał na obszary miejskie, a spodziewanymi efektami będą m. in.: skrócenie czasu podróży i zwiększenie przepustowości oraz komfortu jazdy do i z miast, poprawa mobilności mieszkańców regionu, podniesienie atrakcyjności terenów wzdłuż nowo-wybudowanej i przebudowanej drogi, poprawa warunków wymiany ekonomicznej, podniesienie warunków życia mieszkańców, zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez przeciwdziałanie peryferyzacji obszarów oddalonych od miast co bezpośrednio powoduje ubożenie społeczeństwa, zwiększanie dostępności wewnątrz-regionalnej, zmniejszanie dysproporcji w poziomie dostępu do usług i podstawowych dóbr pomiędzy zmarginalizowanymi obszarami wiejskimi i położonymi peryferyjnie ze złą infrastrukturą drogową a obszarami w pobliżu większych ośrodków; Drugi projekt – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 688 odc. Tarnopol – Siemianówka oraz nr 687 odc. Juszkowy Gród – Zwodzieckie:  całkowity koszt: prawie 298, 66 mln zł  kwota dofinansowania z programu FEPW: prawie 253, 86 mln zł – 85%,  kwota dofinansowania z budżetu województwa: prawie 44,8 mln zł;  długość zmodernizowanych lub przebudowanych dróg wojewódzkich: 21,362 km  długość wybudowanych dróg wojewódzkich: 3,729 km  liczba wybudowanych obwodnic: 1  wsparta infrastruktura rowerowa: 20,387 km  zrealizowanie przedsięwzięcia pozwoli na ustanowienie niezbędnych połączeń drogowych do funkcjonującego przy drodze nr 688 Kolejowego Przejścia Granicznego Swisłocz – Siemianówka  przewidziana jedna obwodnica Narewki oraz budowa drogi po nowym śladzie umożliwi ominięcie zabudowy Lewkowa Nowego, ma to na celu wyprowadzenie ruchu z miejscowości i tym samym zmniejszając zanieczyszczenie środowiska na obszarach skupisk ludności  zakres projektu będzie oddziaływał na obszary miejskie, a spodziewanymi efektami będą m. in.: skrócenie czasu podróży i zwiększenie przepustowości oraz komfortu jazdy do i z miast, poprawa mobilności mieszkańców regionu, podniesienie atrakcyjności terenów wzdłuż nowo-wybudowanej i przebudowanej drodze, poprawa warunków wymiany ekonomicznej, podniesienie warunków życia mieszkańców znajdujących się nie tylko w obszarze oddziaływania samej DW 687 bądź 688, ale również poza nimi, zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez przeciwdziałanie peryferyzacji obszarów oddalonych od miast, zwiększanie dostępności wewnątrz-regionalnej, zmniejszanie dysproporcji w poziomie dostępu do usług i podstawowych dóbr pomiędzy zmarginalizowanymi obszarami wiejskimi i położonymi peryferyjnie ze złą infrastrukturą drogową a obszarami w pobliżu większych ośrodków.

Dodatkowe informacje znajdziesz https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpodlaskie.eu%2Fregion%2Fponad-507-mln-zl-dofinansowania-z-funduszy-europejskich-na-infrastrukture-drogowa.html%3Ffbclid%3DIwAR0JcBgkgzdsZckJzlAGAiiUD_HYNFBmHtfE2gu55MKu-8BnpHqEga_y_d4&h=AT0z3jzgH-v0-41FmKTgDGnx7pQ6vcrq5uuWtIEmCqS5GK1IaTKJ7COl0JBG11W-IReFIDg6dwuKLRYRov_e7gLf-UUsD68-5H13CuMx_mI0XM0j3sCMcUUDlMVl0V-bO-OWMQ

Redaktor Naczelny Michałowo Info – Zdzisław Bartłomiej Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *